Auditoria en poques paraules

   

  Una entitat està obligada, entre altres motius, a auditar els seus comptes anuals quan superi els límits estatutaris establerts a l'article 257 del Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, del text refós de la Llei de societats de capital.

  Malgrat l'obligació de fundacions i entitats sense ànim de lucre de sotmetre els seus comptes a una revisió de l'auditor independent en alguns casos, la revisió dels comptes d'aquesta entitat és molt recomanable.

  En primer lloc, la visió dels comptes anuals per part d'un tècnic independent ofereix fiabilitat i garanties als qui estan obligats a rebre informació sobre la situació financera i el resultat de les seves operacions, com ara empleats, creditors, creditors, entitats financeres i administracions públiques.

  Aquesta fiabilitat i garantia incrementa el prestigi de l'entitat auditada

  En segon lloc, la responsabilitat de la gestió i gestió de l'entitat, es comparteix amb l'auditor de comptes, fent d'aquest últim un intèrpret de la situació de l'entitat davant dels tercers.

  Finalment, l'especialització comptable de l'auditor, permet a l'entitat adaptar els seus sistemes d'informació comptable, millorant-los i harmonitzant-les amb la resta d'entitats del sector o de la zona.

  OBLIGACIÓ D'AUDITORIA:

  Les empreses i entitats estan obligats a presentar els seus comptes per a la seva comprovació per part d'un auditor independent quan, durant dos anys consecutius, s'excedeixen almenys dos d'aquests límits:

  • Xifra de negoci: més de 5.700.000,-
  • Volum actiu: més de 2.850.000,-
  • Nombre mitjà d'empleats: més de 50

  A más de la dimensió hi ha altres criteris, d'acord amb el marxes d'auditoria (Reial decret 1517/2011) que realitza l'auditoria de comptes obligatoris, i que son els següents:

  • Que durant un any social rebin subvencions o ajuts, des de pressupostos d'administracions públiques o fons de la Unió Europea per import total acumulat de 600.000 euros.
  • Entitats que entren en contractes amb administracions públiques en més de 600.000 euros i representen més del 50% de la xifra de negoci.
  • Determinades fundacions que superin en finalitzar l'exercici dos paràmetres del següent: 2.400.000 euros d'actius
  • Activitat comercial superior a 2.400.000 EUR
  • Quan el nombre mitjà de treballadors superi els 50.

  • Determinades cooperatives d'habitatge.
  • Unions de crèdit.
  • Entitats emissores de valors admesos a negociació en mercats regulats o sistemes multilaterals de Trading.
  • Entitats que emeten obligacions en l'oferta pública.
  • Entitats que, de manera rutinària, en el títol d'intermediació financera,
  • Entitats que tinguin com a objecte social qualsevol activitat subjecta al text refós de la Llei de gestió i supervisió de les assegurances privades
  • Entitats en les quals s'incloguin en els seus estatuts l'obligació d'auditoria o mitjançant sol·licitud en el Registre Mercantil o per requeriment.

  En aquests casos, no es requereixen circumstàncies per a dos exercicis consecutius.

  Així, una empresa comercial que superi, durant dos anys consecutius, els límits establerts en el primer grup, hauran de sotmetre a revisió per auditor independent, els comptes referits al tancament del segon any que s'hi acompleixen.

  Això significa que, des que s'ha de fer abans de la finalització de l'exercici per auditar, les empreses i entitats que han superat els límits del primer exercici han de ser conscients dels mateixos límits abans de la finalització del següent exercici.

  En la nostra visió, i atès que la lògica obliga a la idea que una empresa tendeix a incrementar la seva facturació i volum d'actius cada any, tan aviat com se sap que s'han superat dos límits en un exercici, es contacta amb un parell d'auditor per programar la possible necessitat d'auditar l'exercici següent.

  Esdeveniments

  Dil Dim Dic Dij Div Dis Diu
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31

  Facebook

  Twitter