Nou procediment per al ajornar o fraccionar el pagament de les quotes de préstecs de determinades convocatòries de Programes d'R+D+I

  Divendres passat, el Butlletí Oficial de l'Estat va publicar l'Ordre PCM / 519/2020, de 9 de juny, https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/12/pdfs/BOE-A-2020-6068.pdf per la qual es concreten determinats aspectes de procediment per a l'ajornament i fraccionament del pagament amb dispensa de garantia a petites i mitjanes empreses d'alta intensitat inversora en R+d+i, per a les quotes de préstecs de determinades convocatòries dels subprogrames Investigació Aplicada Col·laborativa, INNPACTO i Reptes Col·laboració.

  En el marc dels subprogrames del Pla Estatal d'Investigació Científic i Tècnica i d'Innovació 2013-2016 https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/Plan_Estatal_Inves_cientifica_tecnica_innovacion.pdf, prorrogat durant el 2017 per acord de Consell de Ministres de 30 de desembre de 2016, es van concedir diverses ajuts públics. El finançament al que podien optar les empreses, derivada d'aquestes convocatòries públiques, revestia principalment la forma de préstecs amb unes condicions avantatjoses enfront del mercat pel que fa al tipus d'interès i als terminis d'amortització. Les dificultats de finançament han alterat les previsions i estats financers de moltes de les empreses que van resultar beneficiàries dels ajuts públics atorgats a l'empara d'aquestes convocatòries. Aquesta situació ha afectat de manera molt especial a les PIMES d'alta intensitat inversora en R+D+I lligades a el sector de la biotecnologia. Per aquest motiu, la present ordre té per objecte:

  • regular l'expedició d'una certificació per part de Ministeri de Ciència i Innovació, identificant les entitats i deutes que poden acollir-se a aquesta ordre i, de l'altra,
  • proporcionar a les delegacions d'Economia i Hisenda la documentació que els aporti elements de judici per analitzar el caràcter transitori de les dificultats economicofinanceres de les empreses i la seva futura viabilitat, d'acord amb el que estableixen els articles 46.3.c) i 46.5 .d) del Reglament general de recaptació, aprovat pel Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol.

  La certificació, juntament amb la documentació corresponent, l'ha de presentar, si escau, l'empresa davant la Delegació d'Economia i Hisenda en el procediment d'ajornament i fraccionament amb dispensa de garantia.

  Doncs bé, segons s'estableix en aquesta Ordre dit certificat ha d'anar acompanyat d'un informe d'auditor de comptes, tal com estableix textualment els següents articles:

  CAPÍTULO II: Expedición de la certificación / Artículo 5: Presentación de la solicitud.

  ... La solicitud de certificación deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

  a) Declaración responsable firmada por el representante legal de la empresa solicitante, con el alcance y efectos previstos en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la que se haga constar que la empresa solicitante es efectivamente una PYME de acuerdo con la definición establecida en el artículo 3.1 de esta orden.

  b) Informe de un auditor inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, que acredite que los gastos e inversiones del solicitante en investigación, desarrollo e innovación tecnológica representan al menos el 30 por ciento de los gastos totales operativos de la misma, calculados conforme a las previsiones del artículo 3.2 de esta orden, durante por lo menos uno de los tres ejercicios fiscales anteriores al de la presentación de la solicitud.

  CAPÍTULO III: Documentación a presentar en el procedimiento de fraccionamiento o aplazamiento ante la Delegación de Economía y Hacienda / Artículo 8: Solicitud de aplazamiento o fraccionamiento con dispensa de garantía ante la Delegación de Economía y Hacienda.

  1. A la solicitud se deberá acompañar la certificación que se indica en el artículo 7 de esta orden, acompañada de al menos uno de los documentos que a continuación se relacionan. Estos documentos podrán contribuir a justificar el cumplimiento de los requisitos exigidos en los apartados 3.c) y 5.d) del artículo 46 del Reglamento General de Recaudación, en concreto en lo que se refiere a la transitoriedad de las dificultades económico financieras y al plan de viabilidad:

  Informe de un auditor inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas de haber obtenido durante el año anterior financiación en forma de ampliación de capital o deuda subordinada, de al menos 150.000 euros, y de que esto le ha permitido alcanzar un ratio máximo de endeudamiento [(Pasivo Corriente + Pasivo No Corriente) / (Fondos propios + Beneficios a distribuir + Provisiones para riesgos y gastos)] de (1,385).

   

  Properes activitats

  No hi ha cap event properament

  Facebook

  Twitter

  Gwandpartners
  Gwandpartners Esta semana asistimos al XVII Foro Concursal - Encuentro de Economía Forense que organiza el @economistescat pic.twitter.com/gjoLHoqEl0
  02:24PM Nov 29
  Gwandpartners
  Gwandpartners A partir del 26/11 debemos mostrar el Certificado digital COVID de la UE para acceder a: Locales de ocio nocturno o espacios donde se celebre baile Interiores de restaurantes y bares Gimnasios Visitas a residencias de personas mayores tinyurl.com/4x2kwatw pic.twitter.com/K6Z6sVBkXA
  09:22AM Nov 26
  Gwandpartners
  Gwandpartners El economista @cpuigdetravy , presidente de @REAauditores , sustituirá a @oriolamat como decano del @economistescat . Su candidatura ha sido la única proclamada por la junta electoral del Colegio. Desde el grupo G&P le deseamos muchos éxitos en esta nueva etapa. pic.twitter.com/9biyyrCgmd
  09:28AM Nov 08
  Gwandpartners
  Gwandpartners 19 de octubre, #DiaMundialDelC%C3%A1ncerDeMama Fuerza y ánimos a todas las valientes luchadoras... y nuestro reconocimiento a las personas y entidades que investigan y trabajan para poner fin a esta terrible enfermedad. pic.twitter.com/9Fbtwt6uMs
  02:00PM Oct 19
  Gwandpartners
  Gwandpartners Empresa del sector inmobiliario y gestión patrimonial con sede en Bellaterra (Barcelona) busca un/a "Gerente / responsable administrativo-financiero" tinyurl.com/395hkfj7 pic.twitter.com/gsPXIYB29X
  11:15AM Sep 30