Nomenament d'auditors

  Pel que fa al nomenament dels auditors de comptes, l'article 264 del TRLSC preveu que:

  1. La persona per a la realització de l'auditoria de comptes serà nomenada per la Junta General abans de finalitzar l'exercici per auditar, per un període inicial de temps, que pot no ser inferior a tres anys o superior a nou, a partir de la data en què comenci el primer any, la auditoria, sense perjudici del que disposa la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes pel que fa a la possibilitat d'ampliació.
  2. El Consell pot designar una o més persones físiques o jurídiques que actuïn conjuntament. Quan els designats siguin persones físiques, el Consell nomenarà tantes alternats com a auditors titulars.
  3. La Junta General no podrà revocar l'auditor abans del final del període inicial per al qual va ser designat, o abans del final de cadascuna de les obres per a les quals va ser contractat un cop finalitzat el període inicial, llevat que només sigui motiu.

   D'altra banda, l'article 265 d'aquesta llei estableix que si el Consell, que està obligat a designar un auditor, no ho ha fet abans que finalitzi l'exercici per auditar-se o que la persona que el nomeni no hagi acceptat la comanda o no pugui dur-la a terme, "els administradors i qualsevol soci podran sol·licitar al registrador Mercantil del domicili social la designació de la persona o persones que hagin de dur a terme l'auditoria, d'acord amb el que estableix el Reglament del Registre Mercantil ". En societats anònimes, també es preveu que la sol·licitud sigui realitzada pel Comissionat de l'Unió d'Obligacionistes.

   Pel que fa a la possibilitat d'ampliació del contracte inicial, l'article 19 del TRLAC estableix que, després de la finalització del període de contractació inicial, els auditors de comptes podran ser reclutats per a períodes màxims successius de tres anys i que, en cas que finalitzi el període de contracte, període de contractació o d'extensió inicial, "ni l'auditor ni la firma d'auditoria ni l'entitat auditada hauran d'expressar en el seu cas la seva voluntat, el contracte es prorroga tàcitament per un període de tres anys". El desenvolupament normatiu d'aquesta extensió tàcita es preveu en els apartats 1 i 2 de l'article 52 del RTRLAC, de la manera següent:
  4. una vegada finalitzat el termini per al qual s'hagin contractat els auditors de comptes i les empreses d'auditoria per a l'auditoria, es podran estendre expressament, fins i tot, per períodes màxims de fins a tres anys.
  5. I per tal que el contracte d'auditoria es prorroga de forma tàcita per un període de tres anys, l'auditor o la firma d'auditoria i l'entitat auditada no expressin la seva voluntat en contra del que s'acabi el darrer exercici per al qual contractats inicialment o prorrogats prèviament, sense perjudici de la informació d'aquesta pròrroga a la Junta General de socis.

   L'anterior no eximeix del deure de comunicar-ho en el Registre Mercantil corresponent al domicili social de l'entitat auditada, per acord o certificat signat per la persona que tingui competència legal o estatutària en l'entitat FISCALITZAT, en el termini que no poden anar més enllà de la data en què els comptes anuals auditats corresponents al darrer exercici del període contractat es presentin a dipòsit.

   Pel que fa a la possible extinció del contracte d'auditoria o revocació del nomenament de l'auditor per part dels òrgans competents per a la seva justa causa, l'article 19 de la TRLAC afirma que «divergències de les opinions sobre tractaments comptables o procediments de les auditories no són només causa. "

   Continuant amb el nomenament dels auditors de comptes, la sol·licitud de la minoria d'auditoria es regula a l'article 265 del TRLSC d'acord amb les dades següents:

   En les societats que no hagin de presentar comptes anuals a la verificació per part d'un auditor, els socis que representin, com a mínim, el cinc per cent del capital social poden ser aplicables des del Registrador comercial del domicili social que, des de l'empresa, nomenar un auditor de comptes per dur a terme la revisió dels comptes anuals d'un exercici determinat sempre que no hagin transcorregut tres mesos des de la data de finalització d'aquest exercici.

   Finalment, l'article 266 del TRLSC estableix que "on només es troba la causa, els administradors de l'empresa i les persones amb dret a sol·licitar el nomenament de l'auditor podran sol·licitar al jutge que revoqui la persona designada designat per la Junta General o per la registrador comercial i el nomenament d'un altre. "

  Properes activitats

  No hi ha cap event properament

  Facebook

  Twitter

  Gwandpartners
  Gwandpartners Esta semana asistimos al XVII Foro Concursal - Encuentro de Economía Forense que organiza el @economistescat pic.twitter.com/gjoLHoqEl0
  02:24PM Nov 29
  Gwandpartners
  Gwandpartners A partir del 26/11 debemos mostrar el Certificado digital COVID de la UE para acceder a: Locales de ocio nocturno o espacios donde se celebre baile Interiores de restaurantes y bares Gimnasios Visitas a residencias de personas mayores tinyurl.com/4x2kwatw pic.twitter.com/K6Z6sVBkXA
  09:22AM Nov 26
  Gwandpartners
  Gwandpartners El economista @cpuigdetravy , presidente de @REAauditores , sustituirá a @oriolamat como decano del @economistescat . Su candidatura ha sido la única proclamada por la junta electoral del Colegio. Desde el grupo G&P le deseamos muchos éxitos en esta nueva etapa. pic.twitter.com/9biyyrCgmd
  09:28AM Nov 08
  Gwandpartners
  Gwandpartners 19 de octubre, #DiaMundialDelC%C3%A1ncerDeMama Fuerza y ánimos a todas las valientes luchadoras... y nuestro reconocimiento a las personas y entidades que investigan y trabajan para poner fin a esta terrible enfermedad. pic.twitter.com/9Fbtwt6uMs
  02:00PM Oct 19
  Gwandpartners
  Gwandpartners Empresa del sector inmobiliario y gestión patrimonial con sede en Bellaterra (Barcelona) busca un/a "Gerente / responsable administrativo-financiero" tinyurl.com/395hkfj7 pic.twitter.com/gsPXIYB29X
  11:15AM Sep 30