Fiscalitat de les Associacions

  1. Règim especial

  Per tenir l'exempció parcial, l'Associació ha de ser declarada d'utilitat pública.

  Així mateix, ha de complir una sèrie de requisits addicionals, com ara el 70% dels seus ingressos amb finalitats d'interès general.

  El règim d'exempció parcial inclou fundacions i entitats inscrites en el registre de l'AECID (Agència Espanyola de cooperació internacional) d'entitats dedicades a la cooperació internacional.

  El tipus impositiu de l'empresa per a aquestes associacions és del 10%. Les entitats sota aquest règim són obligatòries sense excepció a presentar i declarar totes les seves rendes, exemptes i no exemptes, encara que

  Impost només per a la no exempta. Les rendes exemptes són aquelles que procedeixen de donacions i donacions rebudes, aportacions d'associats, subvencions i dividends, participacions en beneficis d'empreses, interessos, regalies i lloguers des dels seus mobles i actius immobiliaris.

  Hi ha un nombre d'entitats incloses en aquest règim que es consideren exemptes sota la seva finalitat social i per tant no han de presentar l'impost: els d'acció social, recerca i desenvolupament científic, assistència sanitària, educació i formació promoció cultural.

  2. règim general

  Les entitats no incloses en el paràgraf anterior quedaran subjectes a la taxa del 25%. Igual que els del règim especial, es tributaran sobre la seva renda no exempta: rendiments derivats de l'exercici d'activitats econòmiques; rendes derivades de la finca, tant de mobiliari (d'interès) com de béns immobles (lloguers); ingressos de l'adquisició i transmissió onerosa quan no tornen a la seva finalitat social.

  Aquestes entitats es consideren parcialment exemptes. En aquest sentit, no hauran de presentar l'impost sobre societats si compleixen els requisits següents:


  1. que els ingressos totals no superin els 100.000 euros anuals. Aquesta renda inclou subvencions, quotes de soci, donacions, procedides de la compravenda de béns o serveis, guanys patrimonials procedents de vendes de mercaderies, etc.
  2. que els rendiments corresponents a les rendes no exemptes subjectes a retenció no són superiors a 2.000 euros anuals.
  3. que totes les rendes no exemptes que acumuli estiguin sotmeses a retenció.

  La resta d'entitats que no compleixen els requisits anteriors, totes sense excepció, han de presentar l'impost sobre societats.

  3. Rendes exemptes

  3.1 Detall


  a. els que es van abstenir de dur a terme activitats que constitueixen el seu propòsit social o propòsit específic.
  b. derivats d'adquisicions i transmissions de beneficis, sempre que un i l'altre s'obtinguin o es faci de conformitat amb el seu objecte o finalitat concreta.
  c. els que es manifesten en la transmissió onerosa de béns afectats per la realització de l'objecte o finalitat concreta on el producte total obtingut està destinat a noves inversions relatives a aquest objecte o finalitat concreta.

  Les noves inversions es realitzen en el termini comprès a partir de l'any anterior a la data de lliurament o disposició de l'immoble i els tres anys després i romanen en els actius de l'entitat durant set anys, excepte la vida d'acord amb el mètode de depreciació, de les permeses en l'article 11,1 d'aquesta llei, que s'aplica és menor. En el supòsit que no es faci la inversió dins del termini prescrit, s'abonarà la quota de la quota íntegra corresponent a les rendes obtingudes, a més dels interessos de demora, juntament amb la quota corresponent al període impositiu en què el període impositiu en què s'hagi extingit el període impositiu en què va expirar. La cessió d'aquests elements abans de la finalització d'aquest termini determinarà la integració en la base imposable dels ingressos no tributats, llevat que l'import obtingut sigui objecte d'una reinversió.

  3.2. l'exempció a què es refereix el paràgraf anterior no estarà satisfeta amb la renda de les participacions econòmiques, ja siguin rendes derivades dels actius o rendes obtingudes en transmissions, diferents de les indicades en els mateixos.

  3.3. els rendiments procedents d'un holding econòmic es consideraran tots aquells del treball personal i de capital conjunt, o d'un sol d'aquests factors, impliquen per part del subjecte passiu l'autogestió dels mitjans de producció i recursos humans o un dels dos a l'efecte d'intervenir en la producció o distribució de béns o serveis.

  A nivell pràctic podem distingir dos escenaris:


  • Tots els ingressos són de les taxes de soci: no hi ha especificació d'informació en el model 036, secció impost sobre societats, sub-paràgraf B.
  • Hi ha ingressos a part de les quotes d'afiliació: cal presentar l'impost sobre societats, s'ha d'especificar en el model 036, apartat impost sobre societats, sub-paràgraf B (impost de societats), la inscripció en l'obligació de presentar una declaració del l'impost de societats, la data de finalització de l'exercici, una entitat exempta de l'impost sobre societats i, si escau, marqui la casella corresponent. Totes les rendes exemptes i no exemptes s'introduiran en el model 200, i mitjançant ajustos positius i negatius, es restaran els ingressos per quotes d'afiliació, de manera que només els ingressos no exempts seran tributats.

  4. beneficis fiscals

  El tractament fiscal varia significativament si l'Associació es declara d'utilitat pública. En aquest cas, tindràs un tractament fiscal més avantatjós, però també tindràs requisits comptables i documentals més grans.

  En el cas de l'activitat econòmica no exempta (article 7 de la Llei 49/02 estableix una llista tancada de participacions econòmiques exemptes), l'avantatge més important és que només tributarà un 10% i, per cert, podrà recuperar les retencions (per exemple 25% dels interessos del compte bancari).

  5. donacions

  Un altre capítol important dels beneficis obtinguts per les associacions declarades d'utilitat pública, d'una banda, es poden fer deduccions per persones físiques i jurídiques que facin aportacions a aquestes entitats i, d'altra banda, a la tractament favorable donat a activitats prioritàries de mecenatge.

  Per poder beneficiar-se del règim fiscal de les entitats sense fins lucratius, la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal d'entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, amplia i estreny els requisits per a les entitats ( Fundacions, ONGs, associacions declarades d'utilitat pública, federacions d'esports,...) que desitgin beneficiar-se d'aquest règim establint els següents requisits obligatoris:

  1. perseguir l'interès general.

  2. realitzar com a mínim 70 per 100 dels següents ingressos i ingressos a l'efecte d'aquestes finalitats:


  • Els ingressos de les explotacions econòmiques que desenvolupen.
  • Rendes derivades de la transmissió de béns o drets de propietat.
  • Els ingressos que guanyeu per qualsevol altre concepte.

  3. que l'activitat desenvolupada no consisteixi en el desenvolupament de participacions econòmiques fora del seu objecte o finalitat estatutària.

  4. que els fundadors, socis, empresaris, representants estatutaris, membres dels òrgans de govern i cònjuges o parents fins al quart grau fins i tot de qualsevol d'ells no són els destinataris principals de les activitats realitzades.

  5. que els càrrecs d'empresari, representant estatutari i membre de l'òrgan d'administració siguin gratuïts, sense perjudici del dret a reemborsar les despeses degudament justificades (no serà aplicable a les associacions regulades per aquesta llei. Associacions).

  6. que, en cas de dissolució, els seus actius s'assignin íntegrament a qualsevol de les entitats considerades beneficiàries de mecenatge, o a entitats públiques de naturalesa no fundacional que persegueixin finalitats estacionals en interès públic, i aquest és el cas expressament contemplada en el negoci fundacional o en els Estatuts de l'entitat dissolta.

  7. s'inscriguin en el registre corresponent.

  8. complir les obligacions comptables establertes en les normes que els regeixen o, si no, en el codi de comerç i en les disposicions complementàries.

  9. complir amb les obligacions de rendició de comptes establertes per la seva legislació específica.

  10. elaborar anualment un informe econòmic que especifiqui els ingressos i les despeses de l'exercici, de manera que puguin ser identificats per categoria i per projectes, així com el percentatge de participació que tenen en entitats comercials.

  6. entitats que donen dret a la donació de socors

  No totes les aportacions a entitats sense ànim de lucre tenen dret a la desgravació Fiscal per persones físiques o jurídiques que facin l'aportació.

  Tal com preveu l'article 2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, les entitats amb dret a la devolució són:


  • Les fundacions
  • Associacions d'utilitat pública
  • Entitats, pertanyents a un dels dos grups anteriors, que estan inscrits en el registre de l'AECI (Agència Espanyola de cooperació internacional) d'entitats dedicades a la cooperació internacional, tal com estableixen els articles 32, 33 i 35 de la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de cooperació internacional per al desenvolupament; (és difícil entendre que aquest tercer grup, que està contingut en els anteriors), sigui citat en la Llei).

  D'acord amb l'anterior, les aportacions a associacions no declarades d'utilitat pública i no registrades a l'AECI no tindran, en cap cas, cap tipus de desgravació Fiscal.

  7. aportacions que donen dret a la devolució

  La tipologia de les aportacions que puguin tenir dret a la recaptació Tributària s'estableix en l'article 17 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.


  • Donacions i donacions de diners, béns o drets.
  • Les quotes d'afiliació de l'Associació que no es corresponen amb el dret a rebre un benefici present o futur.
  • L'establiment d'un dret d'usdefruit sobre béns, drets o valors, dut a terme sense contraprestació.
  • Donacions o donacions de béns que formen part del patrimoni històric espanyol, que estan inscrits en el registre general de béns d'interès cultural o inclosos a l'inventari general a què es refereix la Llei 16/1985, de 25 de juny, de patrimoni històric Espanyol.
  • Donacions o donacions de béns culturals de qualitat garantida a favor d'entitats que persegueixin entre els seus propòsits la realització d'activitats museístiques i la promoció i difusió del patrimoni històric artístic.

  Tractament fiscal de les aportacions amb dret a relleu:

  Per part de l'entitat receptora

  Són RENDES exemptes d'IVA i exemptes de l'impost sobre societats, per la qual cosa tant les rendes com les possibles despeses associades a l'aportació, si estan vinculades a una activitat concreta, no s'inclouran en el còmput del resultat impositiu de l'impost Societats.

  Així mateix, els augments en les transmissions de sòl, o en la constitució o cessió de drets del dret de dret de la limitació a la naturalesa urbana, estaran exempts de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys urbans (plusvàlua) fet amb motiu de donacions, donacions i aportacions.

  A la part del donant

  És possible distingir entre aportacions fetes per persones físiques i les realitzades per persones jurídiques.

  En tot cas, abans de realitzar qualsevol aportació seria aconsellable informar si l'entitat compleix els requisits per poder deduir les quantitats aportades

   

  Properes activitats

  No hi ha cap event properament

  Facebook

  Twitter

  Gwandpartners
  Gwandpartners Esta semana asistimos al XVII Foro Concursal - Encuentro de Economía Forense que organiza el @economistescat pic.twitter.com/gjoLHoqEl0
  02:24PM Nov 29
  Gwandpartners
  Gwandpartners A partir del 26/11 debemos mostrar el Certificado digital COVID de la UE para acceder a: Locales de ocio nocturno o espacios donde se celebre baile Interiores de restaurantes y bares Gimnasios Visitas a residencias de personas mayores tinyurl.com/4x2kwatw pic.twitter.com/K6Z6sVBkXA
  09:22AM Nov 26
  Gwandpartners
  Gwandpartners El economista @cpuigdetravy , presidente de @REAauditores , sustituirá a @oriolamat como decano del @economistescat . Su candidatura ha sido la única proclamada por la junta electoral del Colegio. Desde el grupo G&P le deseamos muchos éxitos en esta nueva etapa. pic.twitter.com/9biyyrCgmd
  09:28AM Nov 08
  Gwandpartners
  Gwandpartners 19 de octubre, #DiaMundialDelC%C3%A1ncerDeMama Fuerza y ánimos a todas las valientes luchadoras... y nuestro reconocimiento a las personas y entidades que investigan y trabajan para poner fin a esta terrible enfermedad. pic.twitter.com/9Fbtwt6uMs
  02:00PM Oct 19
  Gwandpartners
  Gwandpartners Empresa del sector inmobiliario y gestión patrimonial con sede en Bellaterra (Barcelona) busca un/a "Gerente / responsable administrativo-financiero" tinyurl.com/395hkfj7 pic.twitter.com/gsPXIYB29X
  11:15AM Sep 30