Consolidació d'estats financers

  Els Estats financers individuals d'una empresa perden rellevància, quan aquesta entitat està inclosa en un grup que forma una unitat supra-empresa, en la qual cada empresa manté la seva pròpia personalitat, i on hi ha una empresa que exerceix un control efectiu, que pren decisions directament o indirectament sobre els altres.

  Això succeeix perquè els comptes de cada unitat per separat no donen una imatge completa de les activitats de la mateixa i ometre informació rellevant com ara crèdits recíprocs i dèbits, i pot haver resultats recíprocs que no són reals o que no s'han realitzat.

  En aquests casos, la informació consolidada (balanç i compte de pèrdues i guanys consolidats) del grup d'empreses proporcionarà millor la informació econòmica i econòmica que es amaga darrere de la pluralitat legal que forma el grup.

  L'empresa que té el control sobre la resta d'empreses es refereix sovint com;d onoid i les empreses controlades per la mateixa es refereixen com a dependents o dominades.

  La legislació mercantil i Tributària engloba habitualment l'existència de grups d'empreses, establint l'obligació de formular Estats financers consolidats perquè la informació comptable individual de les societats que formen part del grup és insuficient per mostrar la realitat econòmica i financera de la mateixa.

  Des d'un punt de vista fiscal, la legislació normalment permet tributar el grup en l'impost sobre societats com a subjecte passiu per tal que la tributació s'ajusti a la capacitat econòmica del grup.

  1 fases de la preparació del compte consolidat

  Els comptes consolidats mostren la informació com si el grup fos un codi d'empresa únic i com si totes les empreses que el constitueixen s'haguessin fusionat en una única entitat.

  Les fases de consolidació són:

  Homogeneïtzació

  Es produeix un doble caràcter temporal i valoratiu.

  • Homogeneïtzació temporal: a partir dels comptes anuals de les diferents empreses implicades en la consolidació, el primer aspecte és que s'han de referir a la mateixa data de tancament i el mateix període que els comptes anuals de la societat matriu. Les normes de la normativa espanyola de formulació de comptes anuals consolidats faciliten que, si una societat dependent tanca el seu exercici en una data que no difereix en més de tres mesos, abans o després, la data de tancament dels comptes consolidats, pot ser inclosos en la consolidació pels valors del llibre corresponents a aquests comptes anuals, sempre que la durada del seu exercici coincideixi amb la dels consolidats.
  • Homogeneïtzació de valoracions: per tal d'aconseguir la uniformitat dins del grup, cal que els comptes anuals de les empreses involucrades en la consolidació utilitzin els mateixos criteris de valoració. A aquest efecte, s'estableix una norma general que els elements de l'actiu, els passius, els ingressos i les despeses inclosos en la consolidació han de valorar-se d'acord amb els mètodes uniformes.

  Agregació

  L'agregació consisteix en la suma dels saldos de les diferents societats.

  Les diferents tècniques s'utilitzen en l'agregació dels comptes anuals consolidats. L'elecció d'un o altre depèn del tipus de relació que tinguis respecte a l'empresa que s'inclogui en la consolidació:

  • El mètode d'integració global s'aplica a les empreses del grup.
  • El mètode d'integració proporcional s'aplica opcionalment a empreses multigrup, és voluntària com es pot aplicar el procediment d'equivalència, i l'opció s'ha d'aplicar de manera uniforme a totes les empreses que estiguin trobar-los en aquesta situació.
  • El procediment d'equivalència que s'aplica a les empreses associades, així com a empreses multigrup a les quals no s'aplica el mètode d'integració proporcional.

  Eliminació

  Eliminació dels efectes de les operacions intragrup en els comptes consolidats.

  • Eliminació de la inversió-patrimoni net que té per objecte eliminar la inversió representativa de la participació accionarial del patrimoni de la societat dependent amb la quota proporcional del patrimoni net que correspongui a aquesta societat.
  • Eliminació de crèdits i dèbits recíprocs destinats a eliminar, a efectes consolidats, les operacions de dèbit de crèdit entre les empreses que formen part del grup. Encara que en cada individu lysaid empresa és cert que hi ha un crèdit o un deute, quan s'integren en una unitat econòmica superior que és el grup no hi ha cap d'aquests actius.
  • Eliminació i reclassificació de despeses i ingressos (recíproc) per operacions internes.
  • Eliminació de resultats per operacions internes de valors obligar les existències registrades a cost de criteris d'adquisició o de producció, que mentre que les existències no es venen exhaurides del grup, caldrà eliminar el resultat que el l'empresa comercialitzadora pot haver enregistrat en els seus comptes individuals, a més, el preu de compra de les accions que el comprador haurà inscrit en els seus comptes individuals no és el valor del grup, ja que per a això el preu de compra és el que va ser registrada per l'empresa venedora.

  2 beneficiaris de consolidació

  La presentació de comptes consolidats contribueix a proporcionar informació més vàlida a:

  • L'estat com a instrument de control i fiscalitat.
  • Gestió de l'empresa dominant.
  • Els accionistes de les empreses per entendre millor com es gestionen els seus interessos patrimonials.
  • Futurs inversors.
  • Clients, proveïdors i prestadors.
  • Empleats.

  Properes activitats

  No hi ha cap event properament

  Facebook

  Twitter

  Gwandpartners
  Gwandpartners Esta semana asistimos al XVII Foro Concursal - Encuentro de Economía Forense que organiza el @economistescat pic.twitter.com/gjoLHoqEl0
  02:24PM Nov 29
  Gwandpartners
  Gwandpartners A partir del 26/11 debemos mostrar el Certificado digital COVID de la UE para acceder a: Locales de ocio nocturno o espacios donde se celebre baile Interiores de restaurantes y bares Gimnasios Visitas a residencias de personas mayores tinyurl.com/4x2kwatw pic.twitter.com/K6Z6sVBkXA
  09:22AM Nov 26
  Gwandpartners
  Gwandpartners El economista @cpuigdetravy , presidente de @REAauditores , sustituirá a @oriolamat como decano del @economistescat . Su candidatura ha sido la única proclamada por la junta electoral del Colegio. Desde el grupo G&P le deseamos muchos éxitos en esta nueva etapa. pic.twitter.com/9biyyrCgmd
  09:28AM Nov 08
  Gwandpartners
  Gwandpartners 19 de octubre, #DiaMundialDelC%C3%A1ncerDeMama Fuerza y ánimos a todas las valientes luchadoras... y nuestro reconocimiento a las personas y entidades que investigan y trabajan para poner fin a esta terrible enfermedad. pic.twitter.com/9Fbtwt6uMs
  02:00PM Oct 19
  Gwandpartners
  Gwandpartners Empresa del sector inmobiliario y gestión patrimonial con sede en Bellaterra (Barcelona) busca un/a "Gerente / responsable administrativo-financiero" tinyurl.com/395hkfj7 pic.twitter.com/gsPXIYB29X
  11:15AM Sep 30