Justificació de despeses subvencionables del FOAP

  L’ORDRE TSF/288/2016, de 24 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions de formació d'oferta en àrees prioritàries, adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, en la seva Base 19 (Justificació), estableix que les entitats beneficiàries de les subvencions hauran de justificar l'aplicació dels fons d'acord amb els articles 30 i 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, l'article 98.1 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions.

  Un cop finalitzades les actuacions, l'entitat beneficiària haurà de presentar la justificació de la subvenció corresponent a cada actuació.

  La modalitat de justificació econòmica és la següent:

  • Compte justificatiu amb aportació d'informe d'auditor
  • Compte justificatiu amb aportació de certificat d'interventor o de secretari-interventor, en cas de les entitats locals. Així mateix, podran optar per presentar un compte justificatiu amb aportació d'informe d'auditor.

  Contingut de la justificació

  1. Una memòria tècnica, justificativa del compliment de la finalitat de l'actuació, activitat o projecte subvencionat, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.
  2. Una memòria econòmica sobre el cost de les activitats realitzades.
  3. Si s'escau, l'auditor de comptes haurà de complir amb les indicacions dels articles 6, 7 i 8 de l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions, on es fa referència als procediments que ha d'aplicar, al contracte que haurà de subscriure amb l'entitat beneficiària de la subvenció, així com altres obligacions que li corresponguin.
  4. L'òrgan concedent comprovarà els justificants que consideri i que permetin obtenir evidència raonable sobre l'adequada aplicació de la subvenció, per la qual cosa requerirà a l'entitat beneficiària la remissió dels justificants de despesa seleccionats, així com aquella documentació justificativa que consideri necessària per obtenir l'evidència esmentada.

  Termini i lloc de presentació

  Les entitats beneficiàries de les subvencions resten obligades a presentar la justificació econòmica en el termini comprès entre els dies 1 al 30 de desembre de l'any següent al de l'atorgament, llevat que la convocatòria disposi una altra data.

  L'òrgan concedent de la subvenció podrà atorgar una ampliació del termini establert per presentar la justificació, que no excedeixi de la meitat del termini prèviament atorgat i sempre que no es perjudiquin els drets de tercers, d'acord amb el que preveu l'article 32 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

  Properes activitats

  No hi ha cap event properament

  Facebook

  Twitter

  Gwandpartners
  Gwandpartners Esta semana asistimos al XVII Foro Concursal - Encuentro de Economía Forense que organiza el @economistescat pic.twitter.com/gjoLHoqEl0
  02:24PM Nov 29
  Gwandpartners
  Gwandpartners A partir del 26/11 debemos mostrar el Certificado digital COVID de la UE para acceder a: Locales de ocio nocturno o espacios donde se celebre baile Interiores de restaurantes y bares Gimnasios Visitas a residencias de personas mayores tinyurl.com/4x2kwatw pic.twitter.com/K6Z6sVBkXA
  09:22AM Nov 26
  Gwandpartners
  Gwandpartners El economista @cpuigdetravy , presidente de @REAauditores , sustituirá a @oriolamat como decano del @economistescat . Su candidatura ha sido la única proclamada por la junta electoral del Colegio. Desde el grupo G&P le deseamos muchos éxitos en esta nueva etapa. pic.twitter.com/9biyyrCgmd
  09:28AM Nov 08
  Gwandpartners
  Gwandpartners 19 de octubre, #DiaMundialDelC%C3%A1ncerDeMama Fuerza y ánimos a todas las valientes luchadoras... y nuestro reconocimiento a las personas y entidades que investigan y trabajan para poner fin a esta terrible enfermedad. pic.twitter.com/9Fbtwt6uMs
  02:00PM Oct 19
  Gwandpartners
  Gwandpartners Empresa del sector inmobiliario y gestión patrimonial con sede en Bellaterra (Barcelona) busca un/a "Gerente / responsable administrativo-financiero" tinyurl.com/395hkfj7 pic.twitter.com/gsPXIYB29X
  11:15AM Sep 30